วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพ ๖๐๐๒ นครราชสีมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำตำบลกำปัง หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 250 ถุง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุระดับ ๒ (ดีเปรสชั่น) จำนวน ๓๐๐ ถุง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของประชาชน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง