วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกัน ไว้สังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวแจกจ่ายให้ศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับและสังเกตอาการของผู้กักกันจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หรืออุปกรณ์การแพทย์สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟาเรด จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน ๕ ก้อน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกัน ไว้สังเกตอาการโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALTIC) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง