วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑-ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์พร้อมโครงไม้ โครงการจัดการน้ำเสียชุมชน/โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์พร้อมโครงไม้ โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ และก๊าซเรืองกระจก(จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ราย ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V3) ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง