วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการโดยใช้เครื่องจักรขุดร่องเพื่อระบายน้ำบริเวณไร่นาสู่ลำห้วย บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง กองสวัสดิการสังคม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง