วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ ของกองคลังงานแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ของกองคลังงานแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 13 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง