วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการด้านแม่บ้าน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ผษ 7019 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-001 จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารนส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง