วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ขพ 6002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่โดรน จำนวน 1 ก้อน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขพ ๖๐๐๒ นครราชสีมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง