วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปั อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถมดินคันคลอง บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
เช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง