วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 ชุด ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่นารี หมู่่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อของสำนักงานปลัดงาน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนห้องสำนักงานปลัด จำนวน 1 บาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง