วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาล, และเด็ก ป.1-ป.6 ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 3 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งพค ๗๗๕ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน งพค ๗๗๕ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองจอก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้อย (คลองเสว) บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก ของกองคลัง(งานแผนที่ภาษี) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ของกองคลัง (งานแผนที่ภาษี) องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง