วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถมดินคันทาง บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการโรยหินคลุกพร้อมปรับเกรด บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอ่างท่าหลังลาด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 กว้าง 4 เมตร ยาว 543 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวลำเชิงไกร สายบ้านอ้อ หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 196 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 854 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250 ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2564 สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง