วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 13 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V3) ของกิจการประปา องค์การบริหารส่่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ตามโครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง