วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปจำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้ารับการตรวจซ่อมสภาพและบำรุงรักษา จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา กน 2348 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง