วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหการส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลที่มอบให้แก่เด็กที่เข้าร่วมเล่นเกมทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง