วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0005 ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED) ZOLL AED Plus) จำนวน 1 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction LASER Color All in One Fuji Xerox CM 305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 600-61-0081 จำนวน 13 ตลับ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ผษ 7019 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-001 จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง