วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง ประจำปี งบประมารณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อเหมาบริการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลและเสื้อชูชีพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง ๖ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง