วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลกำปัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างแบบ ASPHAL TIC CONCRETE บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างแบบ ASPHAL TIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์การเผ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัด งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน (เด็ก ป.1-ป.6 )ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง