วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ ของกองคลังงานแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ ของกองคลังงานแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ จำนวน 13 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V3) ของกิจการประปา องค์การบริหารส่่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการคัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา