วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ทั้ง 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อวัดสุก่อสร้าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างตามโครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถมดินคันทาง บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง