วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการส่งเสริมการปลูก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อ PVC ประปาหมู่บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเสริมดินไหล่ทาง บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชในร่องน้ำสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง