วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาค่าติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง