วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลื้ยงโค-กระบือ ปีงบประมาณ 2561 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อถังขยะพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง