วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านกระเสียว หมู่ที่ 2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการส่งเสริมการปลูก การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อ PVC ประปาหมู่บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเสริมดินไหล่ทาง บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง