วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถตู้โดยสาร ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย น้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและวัสดุทางการแพทย์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง