วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Brother TN-๒๔๖๐ จำนวน ๓ กล่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกโดยสารเคมี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออกโดยชุมชนร่วมกับ อถล.ตำบลกำปัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นหลังคา, ฝ้าเพดาน, รางรับน้ำฝนใต้หลังคาห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน ๓๒ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง