วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชในร่องน้ำสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0005 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ท่อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 ท่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง