วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2561
ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง รวม 17 ฉบับ ต่อวันตลอดปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง