วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 467-56-0004 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง