วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 รายการ
12  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง