วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 467-56-0004 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๕ เครื่อง ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง