วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้1. ไฟกระพริบสำหรับตกแต่ง ยาว 5 เมตร จำนวน 12 ชุด2. สายไฟยาว 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน3. โคมไฟรั้วพร้อมหลอด จำนวน 20 ชุด4. แบตเตอรี่ไฟกระพริบ จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 4 คัน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนีิ้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 2. อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง