วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซาด หมู่ที่ 1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยตู้ปรับอากาศ (ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2562
3  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ (ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ (การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพล หมู่ที่ 12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง