วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียดังนี้1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ2. อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 3.1 กระเป๋าผ้าใส่เอกสาร 3.2 ปากกาน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตำบลกำปัง ปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังรายการนี้ 1.ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 2.อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 3. วัตถุดิบในการสาธิต โ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเตรียมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ดำเนินตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลกำปัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 ของกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เป้าหมาย2. อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เป้าหมาย 100 คน ๆ ละ 80 บาทต่อวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0005 ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจาน หมู่ที่ 4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง