วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED) ZOLL AED Plus) จำนวน 1 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction LASER Color All in One Fuji Xerox CM 305DF หมายเลขครุภัณฑ์ 600-61-0081 จำนวน 13 ตลับ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน นครราชสีมา ผษ 7019 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-57-001 จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง