วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 13 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างค่าเช่าพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบล กำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1,506 โดส ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภออโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง และชนิดกล่อง ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปี งบประมาณ 2561 ให้แก่โรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน (เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา