วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 13 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง