วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้อถังขยะพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 13 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนา หมู่ที่ 7 - บ้านตะกุด หมู่่ที่ 11 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง