วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมาค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า เราทำความดีด้วยหัวใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่กลุ่มโรงเรียน(เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. ชุดโคมไฟถนน 2x40w พร้อมขาจับ จำนวน 10 ชุด2. อุปกรณ์อะไหล่ชุมโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ขาตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 ตัว 2. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา