วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 4 คัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้1. ไฟกระพริบสำหรับตกแต่ง ยาว 5 เมตร จำนวน 12 ชุด2. สายไฟยาว 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน3. โคมไฟรั้วพร้อมหลอด จำนวน 20 ชุด4. แบตเตอรี่ไฟกระพริบ จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง