วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง และชนิดกล่อง ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปี งบประมาณ 2561 ให้แก่โรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน (เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง และชนิดกล่อง ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปี งบประมาณ 2561 ให้แก่โรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน (เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่นเพื่อใช้ในงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลื้ยงโค-กระบือ ปีงบประมาณ 2561 ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง