วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่กลุ่มโรงเรียน(เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ช่วงเปิดภาคเรียน 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. ชุดโคมไฟถนน 2x40w พร้อมขาจับ จำนวน 10 ชุด2. อุปกรณ์อะไหล่ชุมโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ขาตั้งโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 ตัว 2. โทรทัศน์แอล อี ดี (LED) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
1  พ.ค. 2561
จ้างรถตู้ปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง