ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวันครราชสีมา