องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
       โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สู...
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบล...
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนบทบาทสตรี ปร...
  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และและการต...
  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และและการต...
  ประชาสัมพันธิ์
  อบต.กำปัง อบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใ...
  อบต.กำปัง อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้แก่นักเรียนโ...
  ซักซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย อบต.กำปัง
  อบต.กำปัง ร่วมโครงการอำเภอโนนไทยยิ้มเคลื่อนที่
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กำปัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
อยู่อย่างพอเพียง
ครองแผ่นดินโดยธรรม
[ ดูทั้งหมด ]