องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระเบียบกฏหมาย
การบริหารงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
       วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยใช้ให้ถูกวิธี
  แจ้งผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน บ้านจาน
  แจ้งผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน บ้านจอก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
  โครงการสตรีตำบลกำปังปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม และมะเร...
  รายงานการสรุปผลการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแป...
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กหรือเยาวชนตำบล...
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนบทบาทสตรี ปร...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กำปัง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้