องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
ยาเสพติดถือเป็น "ภัยคุกคามที่กัดกร่อน บ่อนทำลายประเทศชาติ" ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต       อีกทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างๆ                ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการเป็นพื้นที่ผลิต การเป็นพื้นที่การค้า การเป็นพื้นที่แพร่ระบาด และการเป็นทางผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะ เฮโรอีน กัญชา และยาบ้า แม้การปราบปรามยาเสพติดที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศสงคราม หรือเน้นไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดยังเป็นโจทย์หินที่ท้าทายการแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และที่ผ่านมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไม่ได้ทำให้ปัญหายาเสพติดหมดไป เพราะจากการสำรวจจำนวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นแสดงว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านอื่นมาสนับสนุนด้วย  การดึงพลังของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทำงานแบบบูรณาการก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี       
เยาวชน คืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน  เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจาการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม เช่นการลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว และการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคม  โดยรวม ซึ่งปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ 1.รั้วชายแดน 2. รั้วชุมชน 3.รั้วสังคม 4. รั้วครอบครัว และ5.รั้วโรงเรียน  ซึ่งจาก 5 รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่ารั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ
             องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง  จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ถือโอกาสจัด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕63” ขึ้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมปรองดองสมานฉันท์ (อยู่เย็นเป็นสุขมีความรักความสามัคคีร่วมกัน ) และร่วมแก้ปัญหาหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์     

           ๒.๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

๒.๒ เพื่อสร้างผู้นำเด็กนักเรียนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชน

๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเด็กนักเรียน/เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข

๒.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมปรองดองสมานฉันท์ (อยู่เย็นเป็นสุขมีความรักความสามัคคีร่วมกัน) และร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมWarning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kampang/domains/kampang.go.th/public_html/activity/user_select_photo.php on line 90