องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


          แม่วัยรุ่นกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่ว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่ด้อยโอกาสด้วยความที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปทำให้การเข้าถึงข้อมูล จากสภาวะปัญหาที่บีบคั้นเหล่านี้ล้วนผลักดันให้วัยรุ่นง่ายต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ไม่มีความรู้ในการคุมกำเนิด  ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และประสบกับสภาพปัญหาที่ซ้ำซ้อนมีความยุ่งยากต่อการแก้ไขยิ่งขึ้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูไม่ดี ข้อจำกัดด้านร่างกาย  ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ทำให้ขาดความรู้ที่รอบด้าน เรื่อง อนามัยเจริญพันธ์และการป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จึงได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นให้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น สืบไป
          วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาท และคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นการเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น
2. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต
          ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยาวชนทั่วไปมีทักษะ และภูมิคุ้มกันในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
 2. เด็กและเยาวชนทั่วไปมีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต
 3. องค์กรเครือข่ายมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น