องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การมีส่วนรวมของผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]
2 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ( [ 1 ต.ค. 2562 ]
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วม [ 1 ต.ค. 2562 ]
4 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน [ 3 มิ.ย. 2561 ]
5 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2560 ]
6 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข [ 3 ต.ค. 2560 ]
7 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเล [ 2 ก.พ. 2560 ]
8 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง ห [ 2 ก.พ. 2560 ]
9 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจของ อบต.กำ [ 2 ก.พ. 2560 ]
10 ธรรมาภิบาลในการทำงาน [ 3 ม.ค. 2559 ]
 
หน้า 1|2