องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศประ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
ตามที่ อบต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคาตามโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านจอก  หมู่ที่ 3 
 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านอ้อ  หมู่ที่  6  ต.กำปัง  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 และตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศ กำหนดราคากลางโ
ครงการดังต่อไปนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านจอก  หมู่ที่  3   ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านอ้อ  หมู่ที่  6  ต.กำปัง  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ตามประกาศนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2559