องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายมีชัย จงสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    089-8446708 นายประสาน รัตนนารี
นายผัน บ่าพันดุง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    083-0710098 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    086-0375327   

นางสาวพิมลักษณ์  ดุลสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ    084-4972739