องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางละออ  โก้สันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

โทร.093-4709366
นายสมเกียรติ  ชื่นหมื่นไวย์ นางนลินรัตน์  แก้วป้องปก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
โทร.089-8499576
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
โทร.063-0344244


นายสนิท  บุญลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
โทร.085-7758183


นายสุรพล   พูนสวัสดิ์   
นายทศพร   โคตรพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
โทร.097-3418730
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
โทร.085-3081858