องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสำเริง  แลสันเทียะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
  


นายชั่น  โปร่งสันเทียะ นายประหยัด  ทำสันเทียะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
นายนรินทร์  ใจทน
นายสมาน   อาบสันเทียะ นางสาวแปลก  แป้นหมื่นไว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๔นางสมปอง  สารคุณ
นายชลอ  วิเวก   
นางสาวสุนิสา  สายปั้นเหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๗นางรังสินี  กำเนิดจอก
นายพวง   บ่าพันดุง
นางใย  ช่วงสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๐นายธนเดช  ทนหนองแวง
นางมาลัย  เชิดโคกสูง
นายนิ่ม   เพิ่มเพิ่มสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๕นางลำเนาไพร  จงสันเทียะ


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๑๖