องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายปรีชา เวียนโคกสูง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.081-6691859
 

นายทศพร  โคตรพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
todporn5@gmail.com


นายพงษ์พัฒน์ พับโพธิ์
นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์
นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
 
 
 

นางกัญญาภัค โททัสสะ
นายทศพร  โคตรพันธ์
นางอรวรรณ สุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)