องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายปรีชา เวียนโคกสูง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.081-6691859
 

นายทศพร  โคตรพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)นายทศพร  โคตรพันธ์
นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์
นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
 
 
 

นางกัญญาภัค โททัสสะ
นายทศพร  โคตรพันธ์
นางอรวรรณ สุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษาฯ)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)