องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายพงษ์พัฒน์  พับโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
 

นางนุชจรินทร์ พรีพรม

นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์

นางศวีณา จริงสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 


นางสาวอรมน เวียนสันเทียะ -ว่าง- นางอรนุช  จาบสันเทียะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
 

 

  พ.อ.ท.ภัทณพงษ์ สุวรรณะ  
  เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 

นายเสกสัน จงสันเทียะ (-ว่าง-) นายปรีชา เชิดพุดซ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
 

นางสาวชญาเนษฎ์ จาบสันเทียะ นางสาวชลธิชา เก่าค้างพลู นายบรรจง ประพรม
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป นักการภารโรง
 

นายคาวี รอดสันเทียะ นายชำนาญ สินเทียะ นายสุทิวัส ใจทน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 

 

 

นายเฉลิม เวียนสันเทียะ    
คนงานทั่วไป