องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สำนักปลัด

 

นายทศพร  โคตรพันธ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)

 

นางสาวนุชจรินทร์ อิ่มมณี

นางนงนุช  ทองหมื่นไวย์

นางสาวศวีณา จริงสันเทียะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวอรมน เวียนสันเทียะ -ว่าง- พ.อ.ท.ภัทณพงษ์ สุวรรณะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสุขาภิบาล(ปก/ชก) เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 


 

นางอรนุช  จาบสันเทียะ
 
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

 

นายสุทิวัส  ใจทน นายปรีชา  เชิดพุดซา
นายคาวี  รอดสันเทียะ
ผช.จพง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
 


นางสาวสุจิตตาภรณ์  โก้สันเทียะ นายบุญชม   เชิดโคกสูง นางสาวชลธิชา เก่าค้างพลู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ภารโรง คนงาน

นายชำนาญ สินเทียะ นายเฉลิม เวียนสันเทียะ -ว่าง-
คนงาน คนงาน คนงาน

 

 

-ว่าง-    
คนงาน