องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองคลัง


 
 
นางชนรรทน์สิตา  สุประพนธ์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
 

chanutsita@kampang.go.th
 
นางปวัญรัตน์ พวงสันเทียะ
-ว่าง-
นางสาวสายฝน กล้ำกลางดอน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
นางสาวสำรวย ทองหมื่นไวย
นางโชติกา เทวะรัตน์
นางรตนพรรณ กลีบบัวแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ(ลูกจ้างประจำ)

 
 ratanapan@kampang.go.th

นางสาวเมย์วิกา เวียนสันเทียะ
นางปวรวรรณ มหาวีระ  
นางสาวณัฐลภัส รื่นกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 paworawan@kampang.go.th
 
 
 
  -ว่าง-  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ