องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองช่าง


นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)

 
นางสาวณัฐชญา ปานโตนด
นายสัมพันธ์ ไชยเสน
จ่าเอกวีระ ศรีกำปัง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 

 


 
นายวุฒิชัย จิบสันเทียะ
นายเจษฎากร โก้สันเทียะ
นายอภิสิทธิ์ จาบสันเทียะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 


 


นายธีระบูรณ์ แซ่จึง นางสาวปรางทิพย์ ไว้สันเทียะ นายนำพล  ดุลสันเทียะ       
พนักงานผลิตน้ำประปา  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

   นายเจริญรุ่ง แสนสันเทียะ
นางสาววิลัดดา สุขจิต
นางสาวพัชรินทร์ โลสันเทียะ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
  นางสาวสุปราณี สุวรรณเวก
 
  คนงานทั่วไป