องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองช่าง


นายพัฒนศักดิ์ มั่นดี
 ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)


 

นางสาวณัฐชญา ปานโตนด
นายสัมพันธ์ ไชยเสน
นายวีระ ศรีกำปัง
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างโยธาอาวุโส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน-ว่าง-
นายนำพล  ดุลสันเทียะ
นายอภิสิทธิ์ จาบสันเทียะ
เจ้าพนักงานประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 พนักงานผลิตน้ำประปา
 
 
 


 


นายธีระบูรณ์ แซ่จึง -ว่าง- นายเจริญรุ่ง  แสนสันเทียะ
พนักงานผลิตน้ำประปา ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงาน

   


นางสาวสุปราณี  สุวรรณเวก นางสาววิลัดดา สุขจิต
นางสาวพัชรินทร์ โลสันเทียะ
คนงาน คนงาน คนงาน

 
-ว่าง-
-ว่าง-  
คนงาน
คนงาน