องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางกัญญาภัค โททัสสะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
(-ว่าง-)


ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(-ว่าง-)
(-ว่าง-)
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษา(ปก/ชก) ครูผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ (ปก/ชง)
 
นางสาวปรางทิพย์  ไว้สันเทียะ นางสาวกัญญภัสสร์ ฟอกสันเทียะ นางสาวดรุณี ใจเอื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 


 

 

 
 
นางศิริลักษณ์  ชิดพุดซา  นางสาวอรอุมา  พรมพิสารท์
  ผู้ดูแลเด็ก   คนงาน