องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางกัญญาภัค โททัสสะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)


(-ว่าง-)

(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษา(ปก/ชก)

ครู


นางสาวปรางทิพย์  ไว้สันเทียะ
นางสาวกัญญภัสสร์ ฟอกสันเทียะ
นางสาวดรุณี ใจเอื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 
(-ว่าง-) นางศิริลักษณ์  ชิดพุดซา นางสาวอรอุมา  พรมพิสารท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป