องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางกัญญาภัค โททัสสะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)นางสาวกัญญภัสสร์ ฟอกสันเทียะ
(-ว่าง-)
นางสาวดรุณี ใจเอื้อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก


 
 
นางสาวแสงเดือน พรมกล่ำ
นางศิริลักษณ์  ชิดพุดซา นางสาวอรอุมา  พรมพิสารท์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  คนงานทั่วไป