องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นายทศพร โคตรพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
 

 
 
นางวราพร คำจันลา
 
 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 
 

 
 
 
 
นางมานิตย์ โอนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ