องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


นายทศพร โคตรพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 

 

 

 
นางวราพร คำจันลา
 

 
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 

 
 


(-ว่าง-)เจ้าพนักงานสัตวบาล ปง/ชง


(-ว่าง-)


เจ้าพนักงานประมง ปง/ชง


 
 

 
นางมานิตย์ โอนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ