องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางอรวรรณ สุดใจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)


นางสุชีลา  ศรีกำปัง
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
 


นางสาวราตรี รัตนนารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน