องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

            “ตำบลกำปัง” เป็นหนึ่งใน 10 ตำบล ของอำเภอโนนไทย ที่มีประวัติเก่าแก่มายาวนาน โดยจะเห็นได้จากหลักฐานซากก้อนอิฐก้อนหินของสิ่งก่อสร้างที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่ก่อนนั้น จะเรียกว่า “บ้านกำบัง” เพราะเคยมีค่ายทหารเป็นที่กำบังข้าศึก ซึ่งในปัจจุบันยังมีชื่อเรียกว่า เดิ่นทหาร หรือเดิ่นระหาร และทางช้างอยู่ ในสมัยต่อมาชื่อของบ้านกำบัง จึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ บ้านกำปัง และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
            องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 โดยมีนายมีชัย จงสันเทียะ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังคนปัจจุบัน ตำบลกำปังแบ่งการปกครอง ออกเป็น 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ซาด
กระเสียว
จอก
จาน
หนองแวง
อ้อ
นา
กำปัง
ใหม่นารี
โนนหัวนา
ตะกุด
ไพล
จานเหนือ
อ้อเหนือ
นารีพัฒนา
นายเลี้ยง โสดกำปัง
นายวิเชียร ของสันเทียะ
นายสมมาตย์ เงสันเทียะ
นายโชคบดินทร์ โต๊ะมาก
นายสุพจน์ จงจัดกลาง
นางนลินรัตน์ แก้วป้องปก
นางวีณา เฉื่อยกลาง
นายสาย น้อยศรี(กำนันตำบลกำปัง)
นายเติม ฝาสันเทียะ
นายสมศรี เหล็กลอย
นายโหน โถมสันเทียะ
นายสาม บุญลอย
นายสุชาติ โตพังเทียม
นายบุญมี ปรคนธรรพ์
นายบุญส่ง แตะกระโทก