องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนมีความรอบรู้ ครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน
อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง
                 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
                 2. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                 3. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง จากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์
                 4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
                 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบต่อสาธารณะ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
                 1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                 2. ดำเนินการให้มีแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
                 3. เพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต นำไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ
                 4. ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย พร้อมทั้งลดปัญหาอาชญากรรม ควบคู่กับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
                 5. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษ
                 6. มุ่งให้ธรรมาภิบาลของท้องถิ่นดีขึ้น อบต.มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิ หน้าที่ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น