องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
             องค์การบริหารส่วนตำบลกำปังตั้งอยู่เลขที่ 23 บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวอำเภอโนนไทยประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 30 กิโลเมตร (ทางรถยนต์) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโนนไทยและตำบลสำโรง  
  ทิศใต ติดต่อกับ ตำบลพุดซา  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลด่านจากและตำบลโคกสูง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสำโรง  
 
เนื้อที่
             พื้นที่ตำบลตำบลกำปัง มีพื้นที่ทั้งหมด 53.007 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,129.37 ไร่
 
ภูมิประเทศ
             สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ลักษณะเป็นดินเค็ม ในฤดูแล้งจะขาดน้ำ น้ำในลำคลองจะเค็มมากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในบางพื้นที่